ico-personen_Tekengebied 1

Wie zijn wij?

De klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland is op 1 juli 2005, bij de start van de Wet op de Jeugdzorg, als Klachtencommissie Jeugdzorg Utrecht (KJU), ingesteld door de directies van Bureau Jeugdzorg Utrecht en andere jeugdinstellingen in de provincie Utrecht. De directies dragen wettelijk de verantwoordelijkheid voor de behandeling van klachten van hun cliënten en hebben dit toen ondergebracht bij KJU. De directies zijn de opdrachtgevers en financiers van de klachtencommissie.

In de loop van 10 jaar zijn er meer instellingen toegetreden (zoals pleegzorginstelling De Rading) en hebben ook instellingen door fusies e.d. hun klachtenbehandeling elders ondergebracht. In 2015 is de naam veranderd in Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland, mede omdat ook onderdelen van de jeugdzorg in Flevoland zich aansloten. Nog steeds kunnen instellingen toetreden tot de klachtencommissie. In mei 2014 is er een brochure ‘De Klachtencommissie Jeugdzorg Utrecht in beeld’ uitgekomen die meer informatie geeft over de werkwijze en achtergrond van de klachtencommissie.

Tripartiete samenstelling commissie

De commissie kent verschillende voorzitters (allen jurist), leden die werkzaam zijn binnen de jeugdzorg en leden die door cliëntenraden of –organisaties zijn voorgedragen.
Per hoorzitting wordt uit elke geleding één lid aangesteld. Een commissie die de klacht behandelt, bestaat dus uit drie commissieleden: een voorzitter, een lid werkzaam binnen de jeugdzorg en een lid namens de cliëntenraad/organisatie.
Dit levert op dat er vanuit een breed perspectief over klachten wordt geoordeeld. Partijen kunnen er op vertrouwen dat er ook vanuit hun perspectief wordt gekeken. Deelname van leden die zelf in de regio binnen de jeugdzorg werken maakt dat er sprake is van een zekere intercollegiale toetsing.

Onafhankelijkheid commissie

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is het mogelijk dat alleen de voorzitter van een commissie onafhankelijk is. De twee andere commissieleden mogen van deze wet ook werkzaam zijn binnen de organisatie waar de klacht tegen gericht is. Om volledige onafhankelijkheid te blijven waarborgen is er bij deze klachtencommissie voor gekozen om bij een klacht altijd het commissielid dat binnen de jeugdzorg werkzaam is aan te stellen uit een instelling die niet bij de klacht is betrokken.

Leden van de commissie

In het jaarverslag van de commissie is te lezen wie over het verslagjaar lid waren van de klachtencommissie.

Het secretariaat

Het secretariaat van de klachtencommissie bestaat uit drie medewerkers die parttime werken voor de commissie: mr. F. Toot, mr. drs. Th. Wormgoor en mr. W. Inkelaar.
Zij handelen alle binnengekomen post en vragen af en bereiden in samenspraak met de voorzitters van de commissie de klachtbehandeling voor en onderhouden contact met klagers en de instellingen.
Er is naast deze website een postbus en telefoonlijn waar, net als via de website, contact met het secretariaat kan worden opgenomen.
Postbus 415, 1200 AK Hilversum. Telefoonnummer: 06-15474487.